اطلاعیه ها

ثبت نام وام صندوق رفاه برای نیمسال دوم 95-94

شرایط لازم جهت دریافت وام های بلند مدت شهریه بعد از فراغت تحصیل وزارت علوم

  1)وضعیت تحصیلی مناسب ( حداقل معدل 13 ).

2)دانشجویان ترم 5 به بعد مقطع كارشناسی ناپیوسته وكاردانی و كارشناسی ارشد و ترم 9 به بعدكارشناسیپیوسته مشمول این وام نمی شوند.

مدارک لازم جهت دریافت وام های بلند مدت شهریه بعد از فراغت تحصیل وزارت علوم

 1)تكمیل فرم های درخواستبصورت دقیق و با خط خوانا.

2)كپی شناسنامه و كارت ملی و كارت دانشجویی و برگه ثبت نام ترم تحصیلی دانشجو جهت ارایه به دانشگاهو محضر.

3)كپی شناسنامه و كارت ملی و اخرین حكم كارگزینی و فیش حقوقی ضامن جهت ارایه به دانشگاهو محضر.

4)یك ضامن كارمند رسمی یا پیمانی ادارات با ارگانهای دولتی (در صورتیکه ضامن بازنشسته باشد ارائه نامه کسر از حقوق الزامی است).

5)مراجعه دانشجو و ضامن جهت تعهد نامه به یكی از دفاتر اسناد رسمی (ارائه مدارك بند 2 و3 به محضر الزامی است ).

6)دانشجو پس از دریافت تعهدنامه محضری از دفاتر رسمی به همراه مدارك لازم ( 1و2و3 ) به صندوق رفاه دانشجویان مراجعه نماید.

توجه : دانشجویانی که از مقاطع قبلی خود چه در دانشگاه آزاد اسلامی و چه در سایر دانشگاهها تعهد محضری دارند نیازی به ثبت تعهد جدید ندارند.