اخبار

تفاهم نامه همکاری آموزشی،پژوهشی،صنعتی

1-شهرک های صنعتی سلیمان صباحی و هلال شهرستان آران و بیدگل

2-شهرک های صنعتی شهرستان کاشان

3-شهرداری شهرستان آران و بیدگل

4-شهرداری شهرستان کاشان

5-ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان آران و بیدگل

6-اداره آموزش و پرورش شهرستان آران و بیدگل

7-اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان

8-مجتمع فولاد کویر

9-اداره بهزیستی شهرستان آران و بیدگل

10--اداره بهزیستی شهرستان کاشان