آموزشی-دانشجویی

رشته های دانشگاه

کارشناسی پیوسته

روانشناسی

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

مهندسی صنایع نساجی

حسابداری

کاردانی پیوسته

حسابداری

معماری

صنایع نساجی

کامپیوتر - نرم افزار

الکتروتکنیک

الکترونیک

کاردانی ناپیوسته

حسابداری

معماری 

الکترونیک