اخبار

سالگرد شهادت استاد مرتضي مطهري و روز معلم

ای باغبان بیدار! باغ اندیشه های نسل ما، پر از نیلوفر سؤال است.

چه می شد دست های قهرمان تو،

علف هرزه های شبهه را می چید و ساقه های تُرد ذهن ما را آبیاری می کرد!

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 اوراق زرین تاریخ تربیت سیمای درخشان مربیان نام آوری چون ابراهیم، موسی، عیسی

و محمد (ص)، علی (ع) و فاطمه (س) و زینب (س) را بر خود نقش ابدی زده است آنان که

با پیکار مقدس خویش حماسه های شکوهمند و جاوید در سازندگی انسان متعهد به

وجود آوردند و با تزکیه و تعلم کاخ بلند پایه ی علم و فضیلت را بنا نهاده و پرچم توحید را

برافراشتند و امروز شما،استاد عزیز و گرامی ادامه ی این نهضت عظیم را بر عهده گرفته اید

ضمن بزرگداشت خاطره استاد مطهری و گرامیداشت روز معلم

برایتان در این راه آرزوی موفقیت می نمایم.