تاریخچه دانشگاه

روساي دانشگاه

رياست اسبق از تاريخ  1390/4/1 تا1391/8/30

آقاي مهندس علي محلوجي بيدگلي

كارشناسي ارشد مهندسي عمران-مديريت ساخت

رياست فعلي از تاريخ  1391/8/30

آقاي دكتر مصطفي اميدي بيدگلي

دكتري مهندسي مكانيك - طراحي جامدات