ساختار اداری

ریاست دانشگاه

آقای دکتر مصطفی امیدی بیدگلی

مدیرحراست

کارشناس امورحقوقی

مدیریت امورمالی و تسهیلات اعتباری   

آقای حسين لقمان

زیرمجموعه

1-کارشناس امور اداری

2-کارشناس امور مالی

مدیریت برنامه ریزی آموزشی و دانشجویی

آقای مهندس علی مقصود

زیرمجموعه

1-کارشناس آموزش

2-کارشناس امتحانات

3-کارشناس برنامه ریزی دروس و گروههای آموزشی

4-کارشناس فارغ التحصیلان

5-کارشناس مشمولین

6-کمیته انضباطی

7-كميته دانشجويي

مدیر روابط عمومی و دبیرخانه

آقای عباس استادی

زیرمجموعه

1-متصدي  دبیرخانه

2-کارشناس روابط عمومی