اعضای هیات علمی

1-آقاي مصطفي اميدي بيدگلي مدرك تحصيلي  دكتري مهندسي مكانيك طراحي جامدات

2-آقای علی مسلمی  مدرك تحصيلي کارشناسی ارشد حسابداری

3-آقای علی جهانگیر مدرك تحصيلي کارشناسی ارشد مهندسی نساجی

4-آقای حسین سیدی آرانی مدرك تحصيلي کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-آزمون جامع دکتری