فارغ التحصیلان

دانشجویان محترم ترم آخر و همچنین فارغ التحصیل جهت تکمیل پرونده به اداره فارغ التحصیلان مراجعه نمایند

انواع مدارك

۱گواهينامه موقت: پس از تحويل مدارك لازم و اعلام فراغت از تحصيل دانشجو از طرف اداره آموزش و بررسي كارشناسان اداره امور فارغ‌التحصيلان در عرض يك هفته صادر مي‌گردد. گواهينامه موقت با امضاء رئيس و معاون دانشجويي واحد دانشگاهي صادر مي‌شود.

 مشخصات گواهينامه هاي موقت:

۱-ارزش ترجمه جهت خارج از كشور ندارند.

۲-مدت اعتبار آنها ۶ ماه از تاريخ صدور مي‌باشد.

۳-پس از ارائه مدرك به هر اداره يا ارگاني مي بايست مدرك مذكور استعلام گردد.

۴-داراي مهر برجسته.

۲دانشنامه: پس از صدور گواهينامه موقت صادر و جهت تائيد به اداره امور فارغ‌التحصيلان سازمان مركزي دانشگاه ارسال مي‌گردد. دانشنامه با امضاء رئيس واحد دانشگاهي و رياست عاليه دانشگاه صادر مي‌گردد.

 مشخصات دانشنامه‌ها:

۱- داراي برچسب اعتبار مي‌باشند.

۲- كليه مندرجات با چسب ممهور به مهر دانشگاه پوشانده گرديده است.

لازم به ذكر است جهت دريافت دانشنامه، مي‌بايست گواهينامه موقت تحويل اداره امور فارغ‌التحصيلان گردد.

 صدور ريز نمرات

به ۳ صورت انجام مي‌گيرد:

۱- جهت ادارات و ارگانها با استعلام از اداره مورد نظر كه نياز به ريزنمرات دارد.

۲- جهت ترجمه كه مي‌بايست با مراجعه به دانشگاه و درخواست از معاونت دانشجويي و ارائه تصوير دانشنامه تائيد شده از طرف سازمان واريز مبلغ ۵۵۰۰۰ هزار ريال به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ به نام سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي نزد بانك ملي شعبه زبرجد تهران صورت گيرد.

۳- با درخواست دانشجو از معاونت دانشجوئي واحد دانشگاهي.

 شرايط تحويل مدرك تحصيلي به فارغ التحصيلان

برابر مفاد ماده ۱۰ قانون خدمت وظيفه عمومي و ماده ۵۰ آئين نامه اجرائي مربوطه، تحويل مدارك تحصيلي دانشجويان با ارائه يكي از مدارك ذيل بلامانع است:

 ۱- تحويل مدرك گواهينامه موقت برادران:

·ارائه اصل و تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه و معافيت دائم.

·ارائه گواهي اشتغال به تحصيل در مقاطع بالاتر تحصيلي با درج اخذ معافيت تحصيلي از طرف دانشگاه محل تحصيل.

·گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور.

·گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت.

·دارندگان گواهي معافيت موقت پزشكي با اخذ تاييد وظيفه عمومي.

·ارائه دفترچه آماده به خدمت با درج عدم غيبت از طرف معاونت وظيفه عمومي ناجا.

 ۲- تحويل مدرك گواهينامه موقت خواهران با ارائه كارت شناسائي معتبر قابل انجام است.

تذكر:

·با استناد به بند ۱۷ بخشنامه شماره ۱۶۲۱۳۱/۳۴ مورخ ۳۱/۴/۸۹ سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، تحويل مدرك فارغ التحصيلي اعم از گواهينامه موقت، دانشنامه و يا ريز نمرات تنها به فرد فارغ التحصيل و يا كساني كه از فارغ التحصيل وكالت نامه رسمي به همراه داشته باشند امكان پذير است.

·جهت فارغ‌التحصيلان برادر كه از طرف دانشگاه براي آنها معافيت تحصيلي از حوزه نظام وظيفه اخذ گرديده پس از فراغت از تحصيل معرفي نامه حوزه نظام وظيفه صادر مي‌گردد و تا اشتغال به خدمت هيچ گونه مدرك ديگري دالّ بر فراغت از تحصيل به آنها داده نمي­شود.

 قابل توجه دانشجويان ترم آخر (در شرف فارغ التحصيلي)

از آنجائي كه روند بررسي پرونده فارغ التحصيلي دانشجويان هنگامي آغاز خواهد شد كه:

۱-پرونده دانشجو تمام مدارك مورد نياز را داشته باشد به عبارتي تكميل شده باشد؛

۲- از نظر آموزشي فارغ التحصيلي ايشان بلامانع باشد؛

لذا به تمام دانشجويان ترم آخر توصيه مي‌شود در ابتداي ترمي كه آخرين ترم آنها محسوب مي‌شود به حوزه معاونت آموزشي مراجعه و نسبت به تكميل مدارك اقدام و از نظر آموزشي وضعيت خويش را بررسي نمايند