ارتباط با ما

ریاست دانشگاه                               54728530

مسئول امور ادارای و مالی              54728660

رئیس اداره آموزش و دانشجویی      54728650

مسئول روابط عمومی و دبیرخانه    54728430